فرستنده: وحید سلجوقی

سایت: www.ketabkerman.ir

نظر: باسلام- من زیاد اهل تبلیغ یا تعریف و تمجید از کسی نیستم اما واقعا آواسرور تمام درخواستهای من را در مورد ایجاد تغییرات در فرم سایت به نحو احسنت برای من ایجاد کرد و من واقعا و کاملا از این شرکت رضایت کا