فرستنده: گروه های متوسطه استان گلستان

سایت:

نظر: یکی از مشکلات اصلی ما نبود پشتیبان همیشگی و در دسترس بودن همیشگی سایت بود که با آوا سرور دیگر این مشکل احساس نمی شود ، پاسخگویی سریع قوت قلب ما و احساس مسئولیت گروه آوا سرور را نشان می دهد